Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem plmeble.com.pl jest firma "PLMEBLE" Olga Proszowska, z siedzibą w Orzechówku 24A, 97-524 Kobiele Wielkie NIP 772-225-55-69, REGON 100780928

Przedmiotem działalności sklepu internetowego plmeble.com jest sprzedaż detaliczna mebli oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego plmeble.com sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami,

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem http://plmeble.com,

SPRZEDAWCA – "PLMEBLE" Olga Proszowska, z siedzibą w Orzechówku 24A, 97-524 Kobiele Wielkie NIP 772-225-55-69, REGON 100780928

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego plmeble.com,

ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego plmeble.com oferta zawarcia umowy sprzedaży,

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego,

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym plmeble.com, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym,

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego,

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.plmeble.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III REJESTRACJA

Rejestracja w sklepie internetowym plmeble.com jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

E-mail,

Hasło,

Imię i nazwisko,

Adres,

Miejscowość,

Województwo,

Kod pocztowy,

Telefon

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie plmeble.com Klient ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego.

Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt, który zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.

Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam”. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji bądź też wybierając opcję zamówienia jednorazowego wypełnić formularz zawierający:

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

Imię, nazwisko, e-mail oraz telefon Klienta,

Dane adresowe,

Dane do faktury (opcja dla firm)

W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zaliczki w wysokości 40% (lub innej ustalonej indywidualnie) wartości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w możliwie najszybszym terminie tj. następnego dnia roboczego.

Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@plmeble.com. Wówczas Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia i jego mailowym potwierdzeniu.

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz rodzaj zamawianego produktu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już przyjętych.

VI. REALIZACJA DOSTAWY

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Kurier wnosi przesyłki do domu ważące maksymalnie 30 kg.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail sklepu.

Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.

Podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu przez Klienta utrudni lub uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

VII. REKLAMACJE

W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Klient w takim przypadku proszony jest o przesłanie zdjęć/opisu niezgodnego z umową Towaru.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

VII GWARANCJA

Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

IX ZWROTY

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@plmeble.com bądź też:"PLMEBLE", Orzechówek 24A, 97-524 Kobiele Wielkie

W razie odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie mebli standardowych, w wybarwieniach katalogowych przypisanych danej koleckji), umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający zwraca cenę towaru bez kosztu dostawy. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia;

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje na temat zbioru: "Baza danych klientów sklepu internetowego"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest PLMEBLE  (adres siedziby i adres do korespondencji: Orzechówek 24A, 97-524 Kobiele Wielkie) w którym przechowywana jest dokumentacja ; NIP: 772-225-55-69; REGON: 100500314; adres poczty elektronicznej: biuro@plmeble.com

Dane osobowe zostały powierzone firmie DUE Marcin Maluszczak (adres siedziby i do korespondencji: ul. Bukowa 16, 54-115 Wrocław)

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze na podstawie i zgodnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Informacje na temat zbioru: "Baza danych kientów systemu księgowego"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest CDE Chybalska (adres siedziby: i adres do korespondencji: ul. M. Dąbrowskiej 11, 97-500 Radomsko) w którym przechowywana jest dokumentacja, adres poczty elektronicznej: cde@cde.com.pl

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze na podstawie i zgodnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy oraz sklepy stacjonarne lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także rzed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaż.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

XI. POLITYKA COOKIES

 Sklep internetowy plmeble.com wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

Sklep internetowy plmeble.com wykorzystuje następujące pliki cookies:

Stałe,

Analityczne,

Zewnętrzne.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego plmeble.com. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Telefon: 44 610 39 44

biuro@plmeble.com

Pisemnie na adres:

"PLMEBLE"

Orzechówek 24A

97-524 Kobiele Wielkie

Nazwa sklepu internetowego plmeble.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.